SWF Grant

PANAWAGAN PARA SA PANANALIKSIK

 

Ang Unibersidad ng Pilipinas, Diliman Sentro ng Wikang Filipino sa pamamagitan ng Gawad Saliksik-Wika ay tumatanggap ng panukalang saliksik sa wikang Filipino.

 

Ang Gawad Saliksik-Wika ay programa ng UP-Diliman SWF na naggagawad ng pondo at suporta para sa mga pananaliksik na may kinalaman sa wikang Filipino at kulturang Filipino. Ang gawad ay isang kompetisyon at ipagkakaloob taon-taon.

 

Bukas ang gawad na ito sa mga gurong may ranggong Katuwang na Propesor pataas at REPS na may ranggong Mananaliksik ng Unibersidad I pataas mula sa UP Diliman at ang saliksik ay maaaring isagawa ng indibidwal o ng grupo. Ang ipagkakaloob na gawad ay mula sa halagang Ph100,000 minimum at Ph150,000 maximum at batay sa rekord ng mga nagawa na pananaliksik ng proponent.

 

Isasapubliko ang resulta ng pananaliksik sa isang forum na itataguyod ng SWF. May karapatan din ang UP-Diliman SWF sa unang paglalathala ng anumang resulta ng pananaliksik.

 

Batayan ng Gawad

 

May kalayaan ang proponent na magpanukala ng anumang proyekto ng pananaliksik na may kaugnayan sa wikang Filipino at kulturang Filipino. Gayunman, binibigyan-diin ang mga sumusunod na paksa ng pananaliksik:

 

• saliksik sa gamit ng wikang Filipino bilang midyum ng pagtuturo at bilang opisyal na wika

• saliksik sa wikang Filipino bilang wika ng karunungan sa iba’t ibang disiplina

• gramatika at mga diksiyonaryong Filipino at iba pang wika sa Pilipinas

• pagpapayaman ng Filipino batay sa mga wika sa Pilipinas

• saliksik sa mga palisi at patakarang pangwika sa Pilipinas

• Filipino bilang larangan

 

Mga dapat isumite:

 

1. proposal (pormularyo*)

2. updated curriculum vitae

 

Mga Petsang Dapat Tandaan:

 

Pagsusumite ng Proposal: Hunyo-Oktubre 30, 2015

Pagpapahayag ng mga Gagawaran: Enero 2016

Pagsusumite ng Pinal na Papel: Enero 2017

Panayam: Agosto 2017

 

Ipadala ang panukala sa:

 

Direktor

UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman

3 Palapag, Gusaling SURP, E. Jacinto St., UP Campus

Diliman, Lungsod Quezon 1101

 

*Maaaring ma-download ang pormularyo at mabasa ang alituntunin sa SWF website:

http://pages.upd.edu.ph/sentrofilipino

 

 

Para sa karagdagang impormasyon,

maaaring tumawag sa Sentro ng Wikang Filipino:

3/Palapag, Gusaling SURP, E. Jacinto St., UP Diliman, Lungsod Quezon 1101

(02) 924-4747, (02) 426-5838, (02) 981-8500 lokal 4583

panawagan-_saliksik-wika_-_v3.jpg

panawagan-_saliksik-wika_-_v3.pdf286 KB
guidelines-grant2015.pdf91 KB
gawad01_pormularyo-aplikasyon.doc60 KB
gawad05_lagom_ng_mga_gastos.xls19 KB
gawad07_tax-withheld-filipino.xls30 KB