Publications

2022
Nominal Anchoring Functions of Porohanon Common Noun Markers
Vincent Christopher A. Santiago. 1/28/2022. “Nominal Anchoring Functions of Porohanon Common Noun Markers.” Southeast Asian Linguistics Society 8, Pp. 195-206. Online: University of Hawai'i Press. Publisher's Version Abstract

Porohanon, spoken in the Municipality of Poro, Camotes, Cebu is a member of the Central Bisayan branch of the Bisayan complex (Zorc 1977). Previous descriptions of this speech variety (Wolff 1967, Zorc 1977, Ballo 2011) have tended to classify its common noun markers into NOMINATIVE, GENITIVE, and OBLIQUE case forms. These forms are also purported to encode distinctions of DEFINITE versus INDEFINITE and SPECIFIC versus NONSPECIFIC, notions which fall under what Balogh, Latrouite, and Van Valin (2020) call “nominal anchoring”. The current study re-evaluates the functions and present-day forms of these common noun markers using written and spoken data. An alternative classification is proposed in this paper’s conclusion. The syntactic alignment of Porohanon is also reassessed considering more contemporary research on ergativity in Philippine languages.


Keywords: Porohanon, nominal anchoring, definiteness, specificity


ISO 639-3 codes: prh

2021
S.A.
Vincent Christopher Santiago. 10/30/2021. “S.A.” Ilahás Literary Journal 1 (1), Pp. 25-38. Publisher's Version
2019
Inagta Alabat: Introduksiyon at Gabay [Inagta Alabat: An Introduction and Guide] (Vol. I)
L. A. Zubiri. 2019. Inagta Alabat: Introduksiyon at Gabay [Inagta Alabat: An Introduction and Guide] (Vol. I). Edited by A. Jugueta, J. Alpay, V. C. Santiago, and I. J. Imperial. Quezon City. Abstract

Primer containing a brief introduction to the language Inagta Alabat (ISO 639-3 dul), an alphabet chart, and a phrase list. 

This is one of the outputs for the project Documenting Alabat Agta, a nearly-extinct language of the Philippines headed by Louward Allen M. Zubiri (Mangyan Heritage Center, University of Hawai'i at Mānoa) and funded by the U.S. Embassy in the Philippines.

Compilers and editors: Louward Allen M. Zubiri, Amy Jugueta, Julieta Alpay, Vincent Christopher Santiago, Irvin Jen Imperial

Illustrations by: Ara Villena

Inagta Alabat: Mga Kuwento [Inagta Alabat: Stories] (Vol. II)
L. A. Zubiri. 2019. Inagta Alabat: Mga Kuwento [Inagta Alabat: Stories] (Vol. II). Edited by A. Jugueta, J. Alpay, V. C. Santiago, and I. J. Imperial. Quezon City. Abstract

Illustrated compilation of localized literature in Inagta Alabat (ISO 639-3 dul).

 

This is one of the outputs for the project Documenting Alabat Agta, a nearly-extinct language of the Philippines headed by Louward Allen M. Zubiri (Mangyan Heritage Center, University of Hawai'i at Mānoa) and funded by the U.S. Embassy in the Philippines.

Compilers and editors: Louward Allen M. Zubiri, Amy Jugueta, Julieta Alpay, Vincent Christopher Santiago, Irvin Jen Imperial

Illustrations by: Ara Villena

2017
Ang Tunay na Kasaysayan ng Bayan ng San Diego [The True History of the Town of San Diego]
Short story published in The Literary Apprentice 2017 (Balangiga Press and UP Writers Club)
ang_tunay_na_kasaysayan_ng_bayan_ng_san_diego.pdf
2016
Ilang kritikal na Tala sa Diksiyonaryo ng Wikang Pilipino ni Rosendo Ignacio
V. C. Santiago. 2016. “Ilang kritikal na Tala sa Diksiyonaryo ng Wikang Pilipino ni Rosendo Ignacio.” Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, 22, 1-2, Pp. 144-164. Abstract

Inihaharap ng papel ang ilang kritikal na tala sa Diksiyonaryo ng Wikang Pilipino (DWP) ni Rosendo Ignacio na inilimbag noong 1958 ng Samar Publishing, Co. Sa pagkilates sa mga estruktural na katangian sa iba’t ibang antas: mega-, macro-, micro-, cross-reference structure, atbp. at isinasaad na punsiyon ng DWP, dumudulog ang pag-aaral na ito sa mga establisadong prinsipyo ng kontemporaneong leksikograpiya at kritisismong pandiksiyonaryo. Sa antas na ito ng analisis ay lumilitaw na may mga pagkukulang ang DWP bilang isang diksiyonaryong nakatuon sa mga mag-aaral ng mababa at mataas na paaralan, i.e. may tahasang nakasaad na pedagohikal na punsiyon. Kakikitaan din ng ilang kontradiksiyon sa isinaad na metodolohiya at teoretikal na lapit ng DWP sa realisasyon nito sa aktuwal na mga katangian ng diksiyonaryo gaya ng ortograpiya, pagpili ng lemma, atbp.

Bagamat nakatuon sa estruktura, nakaangkla pa rin ang lahat ng obserbasyon, puna, at ebalwasyon sa mga kongkretong historikal na kondisyon at konteksto ng pagkakasulat at pagkakalimbag sa DWP: ang mga panimulang yugto sa kasaysayan ng pagsusulong ng Wikang Pambansa na ngayo’y tinatawag na Filipino.

 

Mga susing salita: Rosendo Ignacio, leksikograpiya, diksiyonaryong pedagohikal, Wikang Pambansa, polisiyang pangwika

 

 

This paper forwards some critical notes on Rosendo Ignacio’s Diksiyonaryo ng Wikang Pilipino (DWP) published in 1958 by Samar Publishing, Co. In analyzing its structural characteristics on multiple levels: mega-, macro-, micro-, cross-reference structure, etc. and also the stated purpose of the DWP, the study subscribes to established principles of contemporary lexicography and dictionary criticism. On this level of analysis, it is apparent that the DWP is lacking in certain respects as a dictionary intended for use at the primary and tertiary levels, i.e. a dictionary that has an explicitly-stated pedagogical function. Several contradictions are also identified in terms of methodology and the theoretical framework of the DWP vis-à-vis the realization of these in the actual characteristics of the dictionary such as its orthography, lemma selection, etc.

Although focused on structure, all observations, critiques, and evaluations are grounded on concrete historical conditions and the context in which the DWP was written and published: the initial phases in the history of the development of the National Language which we now call Filipino.

 

Keywords: Rosendo Ignacio, lexicography, pedagogical dictionaries, National Language, language policy