Isang Radical Construction Grammar na Pagsusuri sa mga Pilíng Konstruksiyon sa Porohanon

Presentation Date: 

Tuesday, October 25, 2022

Location: 

Pambansang Museo ng Pilipinas, Padre Burgos Ave., Ermita, Manila

Papel na binasa sa Pambansang Kongreso sa mga Nanganganib na Wika 2022 ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)

 

Mapapanood ang recording ng sesyon sa: https://www.facebook.com/komfilgov/videos/680430103245568.

 

ABSTRAK

Ang pag-aaral na ito ay tangkang paglalapat ng Radical Construction Grammar (RCG)[1] sa tatlong (3) konstruksiyon sa Porohanon (ISO 639-3 prh), isang varayting Bisayan na sinasalita sa Munisipalidad ng Poro, Mga Isla ng Camotes, Cebu. Ang mga konstruksiyong ito ay ang a.) similatibo[2], b.) eksistensiyal-posesibo-lokatibo[3], at c.) may berbal na panaguri.[4] Bilang teoryang pansintaktika, isinusulong ng RCG ang paggamit sa mga gramatikal na kategoryang nagmumula sa at binibigyang-depinisyon gamit ng mga pamantayang partikular lamang sa espesipikong wikang pinag-aaralan. Sa ganitong pagtanaw, layuning mapalitaw ang mga pagkanatatangi ng gramatika ng Porohanon sa konteksto ng iba pang mga wikang Bisayan na may mas mahahabang tradisyon ng pag-aaral at pagsusuri.

Mga susing salita: Porohanon, Radical Construction Grammar, mga konstruksiyon
 

[1] William Croft, Radical Construction Grammar: Syntactic Theory in Typological Perspective (New York: Palimbagan ng Unibersidad ng Oxford, 2001)

 

[2] Johans B. Cruz, Edward G. Estrera, Earvin C. Pelagio, at Vincent Christopher A. Santiago, Statives in Kapampangan, Mandaya, Porohanon, and Tagalog: Counterevidence to Precategoriality in Philippine Languages (Papel na binasa sa Ika-13ng Philippine Linguistics Congress, Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon, Ika-8 ng Marso, 2018)

 

[3] Vincent Christopher A. Santiago, Existential, possessive, and locative in Porohanon (Lektura sa 2019 Philippine Indigenous Languages Lecture Series sa Paggunita ng Pandaigdigang Taon ng mga Katutubong Wika, Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon, Ika-29 ng Marso, 2019)

 

[4] Vincent Christopher A. Santiago, Parsing the Porohanon Verb: A Fresh Attempt (Papel na binasa sa 2020 Linguistic Society of the Philippines International Conference, Dakak Park & Beach Resort, Lungsod ng Dapitan, Zamboanga del Norte, Ika-5 ng Marso, 2020)