Unang Kadunong Lecture ng UP CSSP Folklore Studies Program

October 29, 2021
1st kadunong lecture
Idinaos noong Biyernes, 29 Oktubre, 2021 ang kauna-unahang Kadunong Lecture ng UP CSSP Folklore Studies Program na pinamagatang "Todos Los Santos: Rituals of Remembrance". Nagbahagi ng kanilang mga pananaliksik sina Prop. Grace Barretto-Tesoro, PhD ng UP Archaeological Studies Program at Prop. Noreen H. Sapalo ng UP Department of Anthropology. Kami naman ni G. EJ Bolata ng Departamento ng Kasaysayan ang nagsilbing tagapagpadaloy ng programa sa hapong iyon. Mapapanood ang recording ng sesyon sa https://www.facebook.com/UPFolkloreStudiesProgram/videos/1348935302224636.