Konteksto at Diskurso

Citation:

Capili, Jose Wendell P. “Konteksto at Diskurso”. Sa Madaling Salita: Kasaysayan at Pag-unlad ng Wikang Pambansa (Rommel B. Rodriguez at Choy S. Pangilinan, mga editor). Quezon City: Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman, 2019. 78-88. Print.
Konteksto at Diskurso

Last updated on 05/04/2019